Serveis Jurídics

En la demanda de judici ordinari verbal de desnonament per precari contra CRC CIM, S.L., presentada el juny de 2011 a fi i efecte d’obtenir el seu desnonament, ens trobem a la fase final del procés, ja que el jutge ha fixat el 20 de gener de 2015 com a data en què es produirà el llançament dels espais, i els béns que hi pugui haver encara es consideraran abandonats. Aquesta resolució afecta també l’administració concursal de l’IAT, que va subrogar-se en el procediment d’execució de la sentència.

Al llarg de l’any 2014 s’han tramitat onze procediments nous de contractació d’acord amb les disposicions del text refós de la Llei de contractes del sector públic. L’ús de procediments de pública concurrència, a banda que és d’obligat compliment per part del Consorci per la seva condició d’administració pública, permet a la vegada obtenir uns imports d’adjudicació que suposen un estalvi (estimat en un 15,53% de mitjana aquest 2014) respecte dels pressupostos de licitació.

Pel que fa al seu objecte, sis són de serveis, quatre de subministraments i un d’obres. Pel que fa al procediment de contractació, per a cinc d’ells s’ha seguit el procediment obert (tres d’ells amb publicitat al DOUE), cinc més han seguit el procediment negociats sense publicitat i un d’ells s’ha tramitat de forma conjunta amb el Consorci dels Serveis Universitaris de Catalunya.

Per altra banda, s’han prorrogat determinats contractes de prestació de serveis i de subministraments (entre d’altres, els contractes d’assegurances, de vigilància i seguretat, de cafeteria i restauració, de manteniment del mobiliari de laboratori i vitrines de gasos i del subministrament de gasos tècnics).

El 29 de setembre el director general de Dret i Entitats Jurídiques va dictar la resolució per la qual s’aprovava la modificació d’estatuts de la Fundació PRBB, la seva adaptació a la normativa vigent i la seva dissolució i s’autoritzava la cessió global de l’actiu i passiu a favor del Consorci. Es va ordenar, així mateix, la inscripció de la dissolució i extinció al Registre de Fundacions.

En data 15 de juliol de 2014 s’ha formalitzat d’un nou conveni amb el Parc de Salut Mar i altres institucions per a la creació d’un Institut de recerca amb la denominació Institut d’Investigació Sanitària Hospital del Mar, en substitució del que es va formalitzar el 2009, per tal d’adequar-lo a les consideracions plantejades durant el procés d’acreditació de l’IIS-Hospital del Mar com a Institut d’Investigació Sanitària.

En compliment de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci PRBB ha començat a prendre mesures per fer efectives les seves obligacions de donar publicitat a la informació institucional i organitzativa, de gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, programació i planificació, contractació pública, activitat subvencional, etc. i garantir el seu fàcil accés, consulta i comprensió, la seva neutralitat i la seva actualització, així com els límits que deriven de la protecció d’altres drets.

 

About PRBB Communications

We lead biomedical translational research in Southern Europe
A %d bloguers els agrada això: